Versjon 2014.15

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2014.15

I versjon 2014.15 er det forbedringer på bred front i systemet. I denne versjonen er det utført endringer og forbedringer i grunnstrukturen og enkelte forbedringer på brukergrensesnittet. De viktigste elementene er en renovering av samsvars-modulen og vesentlige  forbedringer av av modulene  for visuell og leverandører.

 

 

 

Risiko

 

Når man klikker på en kategori i kategorivelgeren, så blir filteret på hendelseslisten oppdatert. Før har man bare fått utvidet kategorien på venstresiden slik at man har sett underliggende risikovurderinger, uten at hendelseslisten har blitt oppdatert.
 

På historikken for en risikohendelse kan tidligere versjoner vises i listevisning i tillegg til detaljevisning.

 

Hvis det er definert maler, er det nå mulighet for å velge blant disse ved opprettelse av en kategori.
RiskCategoryFromTemplate

 

 
HACCP

 

Mulighet for å koble fra koblingen mellom fare og farenotater fra faremal på haccp-modulen.
 

Oppdaterte rettigheter for haccp-modulen. Avdelingsledere og utvidede brukere har fått mer rettigheter til å endre planer, trinn, styringspunkter og farer. I tillegg er det lagt inn brukerrettigheter for medlemmer av haccp-teamet på planer som haccp-teamet har ansvar for.
 

Flere konfigurasjonsmuligheter slik at man kan omdøpe for eksempel termen Kontrollpunkter til OPRP.
 

Mulighet for å manuelt sette vurderingsdato på fareskjemaet.
 

På CCP og kontrollpunkter er det lagt inn mulighet for å koble til utstyr fra utstyrsregisteret. Dette kan for eksempel være måle- eller overvåkingsutstyr. Dette vises sammen med vedlagte dokumenter.
HaccpCcpEquipment
 

Det kommer informasjon om når sist endring fant sted og hvem som har endret plan, trinn, CCP, kontrollpunkter og farer.
HaccpTracingInfo
 

En egen seksjon for kontrollpunkter (OPRP) i HACCP-rapporten
 

Mulighet for å se oppgaver som er koblet til farer på styringspunktoversiktene.
 

Mulighet for å koble til avdeling og lokasjon på grunnforutsetninger
HaccpPrpDepartmentLocationLinks
 

 

Dokumenter
 

Knappen for link for direkte nedlastning i dokumentlista er endret. Linken som knappen viser peker nå til selve dokumentet, med unntak av når det vises arkiv eller utkast-versjoner.
 

Mulighet for å legge inn dokumentmapper i lokasjonsmodulen og utstyrsmodulen. Det vil si at under dokumentfanen på for eksempel et utstyr kan organisereres i mapper. Mapper konfigureres i Kontrollpanelet > Dokumenter > Konfigurer dokumentmapper. Her kan du velge utstyr eller lokasjon fra nedtrekksvelgeren.
 

Mulighet for å søke etter dokument-id eller dokumentnummer når man skal legge ved et dokument fra dokumentbiblioteket på for eksempel et avvik.
 

Mulighet for å legge på dokumenter på økonomilinjer. Dette kan for eksempel være kvitteringer, rekvisisjoner osv...
 

Mulighet for å sette merkelapper på (tagger) dokumenter.

DocumentsListTags

 

 

Avvik

 

Mulighet for rapport basert på økonomiske kontoer.
 

Når man skal sende et avvik på e-post fra avviksmodulen så er det ikke lenger slik at vedlegg er lagt ved som standard. Det vil si at man må manuelt krysse av hvis man skal ha med filvedlegg på avviks-e-posten.
 

Det er mulig å sette en begrensning på hvem som kan sende inn SMS og e-post med avvik til avviksregisteret. Dette settes på under avviksoppsettet på kontrollpanelet.
IncidentsControlpanelExternalInput
 

 

Visuell
 

Tegneverktøyet i visuell-modulen har fått flere funksjoner og noen justeringer i brukergrensesnittet
 

Rotering av objekter
 

Speilvending av objekter
VisualRotateReflect

 

Kopiering, klipp ut og lim inn objekter
VisualCopyClipPaste

 

Mulighet for å sette inn tekstbokser. Tekstinnholdet kan formateres med hjelp av en verktøylinje som kommer tilsyne over kartet. Tekstbokser kan flyttes, kopieres og limes inn som andre objekter.

VisualTextTool

 

 

Samsvar

 

Samsvarsmodulen er gjennomgående bygget om.

 

Forbedringer av forsiden

 

Utbedring av brukergrensesnittet på vurderings- og kravskjema.
 

Versjonering av samsvar. (underpunkter.)

oArkiverte versjoner kan ikke endres

oNår man arkiverer en vurdering, så kommer det en arkiveringsdato
 

Versjonering av krav
 

Mulighet for å kopiere en vurdering til arkiv og til utkast.
 

Mulighet for å skrive notater på krav.
 

Når man er på en underside kan man klikke på modulnavnet for å komme til forsiden på samsvarsmodulen.
 

Mulighet for å ha forsiden i samsvarsmodulen i listevisning. Det kan settes i moduloppsettet hvilken visning som skal være standard.
 

Hvis fristen på et punkt er overtrådt indikeres dette med et rødt felt bak frist-datoen
 

Utskriftsmulighet for samsvarsstatus på lokasjoner

 

 

Andre forbedringer og nyheter

 

For å ha mulighet for å bruke Landax på flere skriftsspråk har vi lagt om til bruk av UTF8 på databasen og web-applikasjonssidene.
 

Mulighet for å sette en avdeling som ikke aktiv. Organisasjoner endres eller vokser, og det kan bli hensiktsmessig å endre avdelingsstrukturen. For å bevare historikken er det bedre å sette en avdeling til ikke-aktiv enn å slette den.
 

Oppgaver: Mulighet for å sette standard kalendervisning. Hvis man ønsker at man vil se kalenderen i for eksempel ukes-visning hver gang man åpner kalederen, kan man bestemme det på oppgavekonfigurasjonen på kontrollpanelet.
 

Prosjekter: Mulighet for å redigere opplysninger på flere prosjekter på engang. Hvis du for eksempel ønsker å sette samme type, kategor og avdeling på 9 prosjekter, kan du enkelt merke alle de aktuelle prosjektene, klikke på redigeringsknappen i flervalgsseksjonen og endre disse feltene i et multiredigeringsskjema. For å endre et felt må det låses opp ved å merke sjekkboksen ved feltet.
ProjectsMultiEdit

 

Utstyrsutlån: Mulighet for å vise prosjektnummer i lista over utlån.
 

Prosessmodulen: Det er mulig å legge på kommentarer (notater) på prosesser

 

Automatisk varsling vil ikke finne sted på helligdager og i helger. Dette kan overstyres slik at varsling allikevel kan finne sted på disse dagene

 

Dashbord-modulen: Ny gadget på dashbord som viser siste endringer på dokumenter i dokumentbiblioteket. Både nye dokumenter og dokumenter som blir endret kommer i en liste.
 

Dashbord-modulen: Mine oppgaver viser linjer med kategorifarger.

 

Timeføringsmodulen: En timeliste kan merkes som fakturert. Når den blir merket fakturert blir den automatisk satt som ferdig.
 

Utstyrsmodulen: Under delfanen oppgaver kommer det nå en oversikt over alle utstyret oppgaven gjelder. Hvis det er flere utstyr på en oppgave så kommer dette som merkelapper på linja.
 

Utstyrsmodulen: Forbedret seksjon for merkelapper på utstyrskortet.

 

Språkstøtte: Hele systemet er nå konvertert fra vesteuropeisk karaktersett (ISO-8859-1), til internasjonalt (UTF-8). Det betyr i praksis at man kan bruke kinesiske tegn etc. både i innhold og på skjermbildene.