Versjon 2014.12 - 2014-06-29

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Siste endringer og forbedringer >

Versjon 2014.12 - 2014-06-29

Endringer i oppgavemodulen

Det er nå mulig å vise alle oppgaver på tvers av alle moduler. Fra før av har det vært en oppgaveliste for prosjektmodulen, en oppgaveliste for prosessmodulen, etc. Disse eksisterer fortsatt, men i tillegg har vi nå en ny visning som samler alle oppgavene. Dette er tilgjengelig som et nytt menypunkt som kan aktiveres på Kontrollpanel -> Menypunkter.
 

Det er laget et skille på oppgaver som er faktiske gjøremål, og oppgaver som er langsiktige planer, milepæler etc. Et gjøremål har typisk kort varighet, og har ikke underoppgaver. Gadget for "Mine oppgaver" i dashbordmodulen er endret til å kun vise gjøremål. Den nye felles oppgavemodulen viser som standard kun gjøremål. Dette kan endres på på Kontrollpanel -> Oppgaver. Filteret i oppgavemodulen har et enkelt filter for å skille på Gjøremål og Alle oppgaver. Merk at gjøremålvisning ikke støtter trestruktur. Oppgaver kan fortsatt struktureres i trestruktur, men vil i gjøremålsvisning vise listebasert. Det gjelder også andre steder hvor gjøremål vises, f. eks. på dashbord og i kalendervisning.

 

Det er lagt inn mulighet for å merke oppgaver med merkelapper (tags). En oppgave kan ha flere merkelapper. De forskjellige merkelappene kan settes opp med ulike farger for å få et bedre visuelt skille mellom dem. Merkelapper vises summert ved gruppering av oppgaveliste, som vist i skjermbildet under. Merkelapper administreres på Grunndata -> Oppgaver -> Merkelapper.

 

Oppgavemodulen har flere nye funksjoner
 

I tillegg er det en rekke forbedringer i oppgavemodulen:

Mulighet for å vektlegge flere oppgaver på en gang via flervalgsfunksjonen

Det er mulig å legge inn en ny-knapp for hver oppgavetype. Oppgavesystemet kan ha forskjellige innstillinger per oppgavetyper, og det kan være praktisk å ha en ny knapp for de vanligste oppgavetypene. Dette kan administreres på Grunndata -> Oppgaver -> Typer.

Det er mulig å lage oppgaver uten å fastsette datoer. Det er ikke sikkert at det ved registrering av en oppgave finnes noen klar dato for når oppgaven skal utføres. Det er imidlertid mulighet for at administrator kan sette at datoene påkrevd. Merk: Oppgaver uten noen datoer, vil ikke fremkomme i Kalender- eller Gantt-visning.

Grupperingsfunksjon. Gruppér for eksempel etter Ansvarlig for raskt å få sett hvor mange oppgaver personen er ansvarlig for.

Visuelt skille mellom filter og aksjoner/visning i listen.

Oppgaveskjema viser hvem som har opprettet oppgaven. Dette feltet er automatisk, og kan ikke overstyres.

 

Toppmenyen

Toppseksjonen har tatt uhensiktsmessig stor plass. I de tilfellene hovedmenyen har bestått av mange valg på første nivå har det vært problemer med at  menyvalgene har blitt stokket i høyden. Nå har vi gjort en vesentlig forbedring av hele toppseksjonen. Vi har lagt logoen helt til venstre, hovedmenyvalgene på samme linje og justert feltet for globalt søk. Dersom logo fremstår som for liten, kan det hende at den må beskjæres for å fjerne unødig plass rundt selve logoen. Dette kan gjøres på Kontrollpanel -> Firmainformasjon.

 

Hvis menyen inneholder flere valg enn det det er plass til på skjermen, vil det komme frem et meny-ikon. De valgene som ikke får plass på skjermen vil da bli tilgjengelig her. Dette vil justeres ettersom hvilken skjermstørrelse du bruker. Dersom skjermen blir veldig smal, vil logo skjules. Menyen er også fast posisjonert i skjermbildet slik at du alltid har rask tilgang til å navigere.

 

Menyen inneholder flere valg enn det som det er plass til på siden. Valgene blir lagt under menyikonet

Menyen inneholder flere valg enn det som det er plass til på siden. Valgene blir lagt under menyikonet

 

 

 

 

Søkeboksen var før synlig hele tiden og tok masse plass. Den er nå byttet ut med et søkeikon. Klikk på søkeikonet og søkefeltet kommer frem. Skriv søkeordet og klikk på Søk-ikonet eller bare trykk Enter. Det er også lagt inn hurtigvalg til hjelpesidene, bloggen og statussiden til Landax i undermenyen helt til høyre.

Klikk på forstørrelsesglasset for å få frem søkeboksen

Klikk på forstørrelsesglasset for å få frem søkeboksen

 

 

 

 

Kontaktpersoner på kundekortet

Funksjonen for å knytte kontaktpersoner til kunder, er flyttet inn til hovedfanen på kundekortet. Det gir raskere oversikt over alle kontaktpersonene som er knyttet til kunden.

 

Fletting av dokumenter
Det har lenge vært mulig å flette opplysninger fra dokumentstyringssystemet inn i selve dokumentinnholdet i word-filer. Denne funksjonen har imidlertid hatt noen problemer med at sideelementer i word har blitt forskjøvet og endret utseende. Nå har vi byttet ut fletteteknologien, noe som vil forbedre kvaliteten på flettede dokumenter. Samtidig er også støtten for det gamle .doc-formatet fjernet. Kontakt oss dersom noen dokumenter ikke lar seg flette, eller får et ikke-tilfredsstillende resultat. Merk: Konvertering til PDF bruker fortsatt den gamle teknologien, og vil fortsatt være påvirket av svakheten.

 

Kompetansebehov

I kompetansemodulen er det mulig å registrere kompetanse uten å velge person. Dette er for å kartlegge kompetansebehovet i bedriften. Dette er tilgjengelig som eget filtervalg i modulen.

behov-liste

 

Heldagsfravær

I fraværsmodulen er det mulighet for å sette at fraværet gjelder hele dagen, uavhengig av antall timer som er satt i fraværet. Dette vil jobbes videre med for å innlemme mer i rapportfunksjonene.

heldags-skjema

 

Andre endringer

1.Avdelingskolonne i deltakerlista på beredskapsgrupper

2.I protokollmodulen er det nå mulig for å slette flere protokoller på engang via flervalgsfunksjonen.

3.Konsekvenstyper i risikomodulen kan sorteres.

4.Bedre logging av e-post sendt fra kompetansemodulen.

5.Generelle feilrettinger og forbedringer

 

 

Kommer snart

 

Landax Kundeportal

Snart lanserer vi en helt ny plattform for samarbeid og kommunikasjon mellom brukerne av Landax-systemet og oss i Landax AS. Denne løsningen vil inneholde mulighet for å registrere supportsaker og ordre. Til hver sak vil det være et en seksjon for kommentarer. Dermed kan det bli en skriftlig dialog mellom saksbehandler og bruker om saken. Brukeren kan også følge med på status og fremdrift på saken. Endring av saker og nye kommentarer vil bli varslet via e-post.
 

Ordre er bestilling av betalte oppdrag som skal utføres av operatører, fagpersoner og utviklere i Landax AS.

Supportsaker er spørsmål om bruk av Landax-systemet.

 

Noen skjermbilder

 

Oversikt over mine saker

Oversikt over mine saker

 

Opprettelse av ny ordre

Opprettelse av ny ordre