Struktur

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Risikovurdering >

Struktur

 

I Landax kartlegges risiko i en struktur av risikovurderinger, områder og potensielle uønskede hendelser. Denne modulen kan i stor grad tilpasses og det er en rekke konfigureringsmuligheter. Man kan sette opp flere forskjellige skjematyper, og disse skjematypene kan ha ulikt oppsett av for eksempel feltnavn, verdiskalaer og konsekvenser.

Risikomodulen bygger i utgangspunktet på modellen Sannsynlighet X Konsekvens = Risiko. Det medfører at du kan se risikobildet i et todimensjonalt risikodiagram, som er inndelt i en grønn sone, gul sone og rød sone. Det grønne feltet viser at hendelsen har en akseptabel risiko, gul farge viser at hendelsen har en risiko som gjør at man bør vurdere tiltak, mens rød farge viser at hendelsen har en uakseptabel risiko og man må enten redusere sannsynligheten og/eller konsekvensen for å få en akseptabel risiko.

Potensielle risikohendelser registreres med beskrivelse av konsekvens og årsak, eksisterende barrierer for å hindre at hendelsen oppstår, eksisterende barrierer for å redusere konsekvenser av hendelsen og forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak. Man kan legge inn sannsynlighetsverdi og flere konsekvensverdier for å få frem det aktuelle risikobildet for hendelsen. Hvis risikobildet gir en uakseptabel risikoverdi kan man legge inn tiltak for å redusere risikoen. Dette legges inn som oppgaver i en handlingsplan.

Etter hvert som man har gjennomført risikoreduserende tiltak vil man få behov for å endre på vurderingen av hendelsene. Da kan man opprette nye versjoner av hendelser og dermed vil man over tid få en graf som viser utviklingen av risikobildet til hendelsen.

I prosessbildet har man en funksjon for å koble prosessen til risikohendelser. Man kan knytte til eksisterende identifisert risikohendelser, opprette nye eller lage egne versjoner av eksisterende risikohendelser som er tilpasset prosessen.  

Det er mulig å koble til risikohendelser til utstyr, prosjekt, avvik og flere funksjoner i systemet.